Diplom celoživotního vzdělávání

  • získává se cestou portálu Vzdělávání lékařů ČLK: https://vzdelavanilekaru.cz/
  • Do Vzdělávacího portálu se můžete snadno zaregistrovat pomocí unikátního odkazu pro registraci, který Vám sdělí Vaše kancelář okresního sdružení.

  • odkaz pro stažení Stavovského předpisu č. 16

Žádost o udělení Diplomu celoživotního vzdělávání
Diplom náleží lékaři, pokud za období posledních pěti let získal minimálně 150 kreditů. Žádost musí být podána u okresního sdružení, kde je lékař evidován.

Členové asociace pro celoživotní vzdělávání

  • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  • Univerzita Karlova – lékařské fakulty
  • IPVZ
  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Uznávání dokladů o celoživotním vzdělávání lékařů vydaných ve státech Evropské Unie
Každý lékař, který vykonává řádně své povolaní v rámci zemí Evropské unie, kde se i vzdělává v rámci oficiálního systému celoživotního vzdělávání lékařů, má nárok na to, aby po návratu do jeho domovské země byla řádně získaná osvědčení z tohoto vzdělávání uznaná. To ovšem za předpokladu, že z hlediska formy i obsahu vzdělávání odpovídají odbornosti žádajícího lékaře. Zjednodušeně lze říci, že certifikáty a diplomy celoživotního vzdělávání vydané v zemích EU jsou rovnocenné. To vychází z principu volného pohybu osob v rámci EU a jejich svobodného usazování na území členských státu EU.

Certifikáty vydané lékařskými komorami členských států Evropské unie mohou tedy být podkladem pro vydání Diplomu celoživotního vzdělávání vydávaného Českou lékařskou komorou a to za podmínky, že z hlediska rozsahu vzdělávání budou odpovídat stavovskému předpisu č. 16.

Formy celoživotního vzdělávání lékařů
a) vzdělávací akce pořádané ČLK; není-li stanoveno či nevyplývá-li z povahy věci jinak, rozumí se ČLK i okresní (obvodní) sdružení ČLK (dále též „OS ČLK“), vzdělávací akce pořádané dalšími subjekty sdruženými v asociaci,
b) vzdělávací akce pořádané subjekty provádějícími celoživotní vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb. vyjma subjektů uvedených pod písmeny a) a b),
c) klinické stáže a klinické dny,
d) publikační a přednášková činnost,
e) studium odborné literatury s autodidaktickými testy,
f) elektronické formy vzdělávání
g) vzdělávací akce musí být pořádány na území ČR

Systém přidělování kreditů
Počty kreditů za vzdělávací akce se stanoví takto:
a) jedna vzdělávací hodina (45 min) = 1 kredit (maximální počet kreditů za 1 den = 6)
b) vzdělávací texty dle § 4 odst. 1 písm. f)  a § 11 SP 16 =  2 kredity
c) elektronické vzdělávání dle § 4 odst. 1 písm. g) a § 12  SP 16 =  2 – 4 kredity
d) den individuální stáže 4 kredity dle § 8 odst. 1
e) 1 klinický den 4 kredity dle § 9
f) za publikační a přednáškovou činnost v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů se kredity udělují dle § 5 Přílohy č. 1 Stavovského předpisu č. 16.