Příspěvky na činnost ČLK na rok 2020
Splatnost členského příspěvku je k datu 1. 3. 2020
Nově přijatý člen (pokud nepatří do kategorie, kde je výše poplatku 0,- Kč)  je povinen zaplatit stanovenou výši příspěvků na příslušný rok bez ohledu na datum vstupu do ČLK. Příspěvek je splatný nejpozději do dvou měsíců po zapsání do seznamu členů ČLK. 
Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti členských příspěvků t.j. 1. 3. běžného roku


Lékařky /lékaři, které /kteří čerpají mateřskou /rodičovskou dovolenou, jsou od platby členských příspěvků osvobozeny pouze po předložení čestného prohlášení o čerpání MD (RD) k datu 1.3. 2020 zde (Čestné prohlášení MD+RD)Zasláno musí být kanceláři OS nejpozději do 1. 2. 2020. Platbu členského příspěvku lze provést  převodem na číslo účtu Česká spořitelna, a.s.  1080292369/0800, variabilní symbol =  rok narození (příklad – narozen 7.3.1960 uvede  vs 07031960), konstantní symbol =  0558

Pozdní vstup – tento příspěvek zaplatí lékař, jehož začátek členství v ČLK je datován po více 365 dnech od počátku výkonu léčebně-preventivní činnosti na území ČR
kategorie
popis  výše příspěvku
   1a   lékař ve vedoucí funkci     3500,- Kč
   1b   soukromý lékař
nebo souběh privátní a zaměstnanecké činnosti
    3500,- Kč
   2a   zaměstnanec     2500,- Kč
   2b   ostatní lékař     2500,- Kč
   3a  absolvent neplatící (lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil LF a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení)           0,- Kč
   3b   absolvent platící (platí 3 rokem po promoci)       1000,- Kč
   4   důchodce nepracující       500,- Kč
   5   nedohledatelný lékař           0,- Kč
   6  mateřská (rodičovská) dovolená           0,- Kč
   7   pozdní vstup   10000,- Kč