Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být ze zák. 220/1991 Sb. členem České lékařské komory (dále jen ČLK).
K tomu, aby se lékař stal členem ČLK (SP ČLK č. 5 – „Zásady evidence členství v ČLK“), je nutno udělat několik níže uvedených kroků

  1. Vyplnit žádost o členství Žádost o přijetí za člena ČLK
  2. Přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení LF. Lékaři, který se hlásí do ČLK před promocí a nemají lékařský diplom, stačí potvrzení o ukončení studia, které vydává studijní odd. LF. V kanceláři OS ČLK v Hradci Králové může lékař předložit originál + neověřenou kopii dokladu, jehož pravost potvrdí  sekretářka.Lékař, který není absolventem LF v ČR, musí navíc předložit ověřenou kopii (nebo originál + kopii) dokladu o uznání kvalifikace dle zák. 95/2004 Sb., povolení k výkonu lékařské činnosti na území ČR, které vydává MZ ČR více zde a ověřenou kopii (nebo originál a kopii) nostrifikace absolventského diplomu, kterou vydává MŠMT ČR nebo UK v Praze.
  3. Osobně předat výše zmíněné dokumenty v kanceláři OS ČLK, která sídlí v okrese nebo městské části sídla zaměstnavatele (může být podána i v místě bydliště), nebo je poslat doporučeně poštou.
  4. Registrační poplatek 100,- Kč se zpravidla platí při podání žádosti v hotovosti v kanceláři (lze ho však zaplatit i složenkou nebo převodem)

Co se bude dít poté …

  1. Na vyžádání vám kancelář vydá doklad o předložení žádosti o členství
  2. Vaše žádost bude obratem odeslána  do centrální kanceláře ČLK v Olomouci, odkud Vám bude ve lhůtě jednoho měsíce zasláno doporučeně rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) za člena ČLK.

 

Pokud se chcete zaregistrovat v OS ČLK Hradec Králové, dostavte se do naší kanceláře na adrese Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové v úředních hodinách ( pondělí , středa 10:00 – 15:30).

Jiný termín návštěvy kanceláře je možno telefonicky dohodnout na tel. čísle +420 602 952 352 nebo +420 49 583 3924